Tháng: Tháng Mười Hai 2017

Đến khi đến gần .. càng thấy rõ áo gấm rực rỡ .. giáp trụ sáng ccô .. gươm đao nháy ánh …